محمدرضا بایرامی به استفاده از نام رمانش برای یک سریال تلویزیونی انتقاد کرد.لینک منبع